Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor shpall 1 vend vakant për pozicionin e punës : Specialist/financier në sektorin e Financës pranë Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse.  Kandidatët për pozicionin e punës duhet të plotësojë kërkesat si më poshtë:

 

 • Specialist/e Buxhet- Financë

Kërkesat e përgjithshme që duhet të plotësojnë personat që aplikojnë:

 1. Të jetë shtetas shqiptar;
 2. Të zotërojë gjuhën shqipe të shkruar dhe të folur;
 3. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejon të kryejë detyrën përkatëse;
 4. Të përmbushë kërkesat ligjore për nivelin arsimor dhe të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin përkatës të punës;
 5. Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundravajtje penale me dashje;
 6. Ndaj tij të mos jetë marrë masë disiplinore e largimit nga puna për shkak të një shkeljeje të rëndë disiplinore.

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme sa vijon:

 1. Të ketë përfunduar studimet e larta në degën Financë/Kontabilitet  bachelor + master ose diplomën ekuivalente me to);
 2. Të këtë përvojë punë jo më pak se 3 vjet; Preferohen kandidatët me përvojë në Sektorin Shtetëror;
 3. Të njohë dhe përdorë shumë mirë programet kompjuterike dhe programet financiare;
 4. Të ketë aftësi të mira komunikimi-ndërpersonale, të shkruara dhe verbale si dhe të jetë i/e aftë për të punuar në grup dhe nën presion;
 5. Njohja e procedurave të kontabilitetit dhe prokurimeve publike;
 1. Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 1. Të ketë aftësi të organizojë punën duke përmbushur afatet;
 1. Të njohë dhe të zbatojë rregullat e etikës në administratën publike.

 

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

1.Jetëshkrimi CV;

2.Fotokopje të diplomës dhe të listës së notave të noterizuara.

3.Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë nëse ka);

4.Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

5.Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

6.Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

7.Çdo dokument tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive, rekomandime apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin e kandidatit.

 

Dokumentacioni do të dorëzohet pranë sekretarisë së TKOBAP( zyra e protokollit) ose të skanuara në mailin zyrtar të TKOBAP-së sekretaria@tkob.gov.al deri me datë 05.11.2021.Pas verifikimit të dokumentave të kërkuara, në Teatrin Kombëtar të Operas Baletit dhe Ansamblit Popullor,  kandidatët  të cilët plotësojnë kriteret e kërkuara do të lajmërohen nepërmjet numrit të tyre të kontaktit ose mail nga Sekretaria e Institucionit, për intervistën me gojë.

Të gjitha njoftimet për shpalljet e vendeve të lira, si dhe data kur do të shpallet fituesi, mund ti gjeni në faqen zyrtare të web-it të Teatrit Kombëtar të Operas Baletit dhe Ansamblit Popullor www.tkob.gov.al; faqja zyrtare e facebook të TKOBAP duapune.com.