TEATRI KOMBËTAR I OPERAS, BALETIT DHE ANSAMBLIT POPULLOR

 NJOFTIM PER VENDE TE LIRA PUNE

Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor në mbështetje të Statutit  të Institucionit  të  TKOBAP miratuar me urdhër të Ministrit të Ministrisë së Kulturës nr 166 datë 27.04.2015; Rregullores së Brendshme të Institucionit; Organikës dhe Strukturës së Institucionit miratuar me Urdhër të Kryeministrit nr 140, datë 28.03.2014  shpall 1vend vakant për pozicionin e punës Pianist Përgatitor në Drejtorinë e Operas dhe Filarmonisë do të mbahet audicion  në datën 30.04.2019 ora 11:00 në sallën “Tefta Tashko Koço” pranë Ministrisë e Kulturës.

Të gjithë ata kandidatë të interesuar për pjesmarrje, për këtë vend vakant duhet të dorëzojnë pranë zyrës  së protokollit të Institucionit  deri  në datën 23.04.2019  ora 11:00 dokumentat origjinale ose fotokopje për regjistrim si më poshtë vijon;

Kriteret e përgjithshme (dokumentacioni)

1.Të ketë kryer studimet e larta ( bachelor ose mastër) dega  Piano brenda ose jashtë vendit.

2.Diplomë e përfundimit të shkollës dhe listë notash të noterizuar.

3.Fotokopje e Diplomës së noterizuar (në rast se konkurenti ka studiuar jashtë vendit një kopje të   diplomës së çertifikuar ose vërtetim për njohjen e saj nga Ministria e Arsimit dhe e Sporteve )

4.Fotokopje e dokumentit të identitetit.

5.Një kopje të Curriculum Vitae  bashkëngjitur me Foto, (veprimtaria e 2 viteve të fundit e çertifikuar me programe koncertesh, recitalesh, shfaqje të ndryshme, si dhe të dhëna të tjera që plotësojnë imazhin artitik etj)Dokumentacionin e nevojshëm për të vërtetuar pikën 5 të kritereve të përgjithshme.

 1. Të ketë njohuri minimumi të dy gjuhëve të huaja italisht dhe anglisht.

 

*Kandidati duhet të luajë një nga sonatat e mëposhtme:

 1. Van Beethoven – Sonata n. 17, op.31 “La Tempesta”
 2. Van Beethoven- Sonata n. 21, op. 53  “Aurora”
 3. Van Beethoven – Sonata n. 32, op. 57 “Appassionata”
 4. Van Beethoven – Sonata n. 26, op. 81a “”Les Adieux”

 

*Kandidati duhet  të luajë dy nga materialet  e mëposhtme (një arie dhe një ansambël) nga Opera “Il Trovatore” G.Verdi, duke shoqëruar solistët lirikë të Teatrit:

 

Di due figli vive ail padre beato ( Ferrando ) –akt 1

Tacea la note placida   ( Leonora ) Akt 1

Scena , Romanza e Terzetto “Tace la notte…” (Leonora,Manrico, Conte) Akt 1

Condotta ell’era in ceppi (Azucena ) Akt 2

Il balen del  suo sorriso   ( Conte di Luna ) Akt 2

Scena e Terzetto “In braccio al mio rival”  ( Azucena Conte Ferrando)Akt 3

Ah si, ben mio. Coll’essere ( Manrico ) Akt 3

D’amor sull’ali rosee        ( Leonora ) Akt 3

Scena e Duetto “ Udiste ? Come albeggi…” ( Leonora , Conte ) Akt 4

 

Lexim A Prima Vista

Kandidati duhet të lexojë parte, a prima vista të literaturës pianistike si dhe parte nga opera të ndryshme.

 

Prova me dirigjent

 

Kandidati të ketë përgatitur materialet e operave  si  më poshtë:

 

 1. G. Puccini – Madama Butterfly
 2. Akti i parë: Dueti Butterfly – Pinkerton (Viene la sera…Bimba dagli occhi pieni di malia…vogliatemi bene, un bene piccolino) Madama Butterfly
 3. Akti i dytë: Dueti Butterfly – Suzuki (Duetto dei fiori)

 

 1. G. Puccini – Tosca
 2. Akti i parë: aria Cavaradossi (Recondita armonia)
 3. Akti i dytë: aria Tosca (Vissi d’arte, vissi d’amore)
 4. Akti i tretë: aria Cavaradossi (E lucevan le stelle)