TEATRI KOMBËTAR I OPERAS, BALETIT DHE ANSAMBLIT POPULLOR

 

NJOFTIM PER VENDE TE LIRA PUNE

 

Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor në mbështetje të Statutit  të Institucionit  të  TKOBAP miratuar me urdhër të Ministrit të Ministrisë së Kulturës nr 166 datë 27.04.2015; Rregullores së Brendshme të Institucionit; Organikës dhe Strukturës së Institucionit miratuar me Urdhër të Kryeministrit nr 140, datë 28.03.2014  shpall  4(katër) vende vakante në Drejtorinë e Operas dhe Filarmonisë përkatësisht tek Sektori i Orkestrës

si më poshtë vijon:

 • Orkestrant instrumenti “Violoncel”;
 • Orkestrant instrumenti “Korno”;
 • Spalë instrumenti “Fagot”;
 • Orkestrant Instrumenti “Violinë ”.

Audicioni për pozicionin e punës  Orkestrant Instrumenti “Violinë ” do të mbahet  në datën 08.04.2019 ora 10:00 në sallën “Tefta Tashko Koço” pranë Ministrisë e Kulturës.

Audicioni për pozicionin e punës  Orkestrant Instrumenti “Violoncel”  do të mbahet  në datën 09.04.2019 ora10:00 në sallën “Tefta Tashko Koço” pranë Ministrisë e Kulturës.

Audicioni për pozicionin e punës  Orkestrant Instrumenti “Korno” dhe “Fagot” do të mbahet  në datën 10.04.2019 ora10:00 në sallën “Tefta Tashko Koço” pranë Ministrisë e Kulturës.

Të gjithë ata kandidatë të interesuar për pjesmarrje, për këto vende vakant duhet të dorëzojnë pranë zyrës së protokollit të Institucionit të TKOBAP-së deri në datën 01.04.2019 ora 10:00 dokumentat origjinale ose fotokopje për regjistrim si më poshtë vijon;

Kriteret e përgjithshme (dokumentacioni)

1.Të ketë kryer studimet e larta ( bachelor ose mastër) diploma e instrumentit ( violinë, violoncel, korno, fagot, ) brenda ose jashtë vendit .

2.Diplomë e përfundimit të shkollës dhe listë notash të noterizuar.

3.Fotokopje e Diplomës së noterizuar (në rast se konkurenti ka studiuar jashtë vendit një kopje të   diplomës së çertifikuar ose vërtetim për njohjen e saj nga Ministria e Arsimit dhe e Sporteve ).

4.Fotokopje e dokumentit të identitetit.

5.Një kopje të Curriculum Vitae  bashkëngjitur me Foto, (veprimtaria e 2 viteve të fundit e çertifikuar, mastër class, work shop, programe koncertesh, recitalesh, shfaqje të ndryshme, si dhe të dhëna të tjera që plotësojnë figurën  artitike etj). Dokumentacionin e nevojshëm për të vërtetuar këtë kriter.

 1. Të ketë njohuri minimumi të dy gjuhëve të huaja italisht dhe anglisht.

 

 

 • Kriteret e veçanta të kualifikimit për vendin vakant Orkestrant, instrumenti (Corno ):

 

Program i detyruar  

 

Koncert klasike W.A. Mozart – No. 2 in E flat, K. 417   i plotë

 

Vështirësi orkestrale& Solo:

 

1.G. Rossini – Il barbiere di Siviglia – Overturë (korno solo)

 1. P.I.Tchaikovsky’s 5th Simfonia- koha e dytë (korno solo)
 2. V. Bellini – Oh quante volte – Aria of Giulietta nga opera  “Capuleti e Montecchi”
 3. J.Brahms  Simfonia. No. 2 (koha e 1 & koha e dyte, solos); Sym. No. 3 (Koha e 3. solo)

 

Lexim “A prima vista”

 

Nga literatura e repertorit skenik (opera &balete) si dhe nga  repertori  sinfonik.

 

 

 • Orkestrant, instrumenti (violonçel)

 

 

Program i detyruar  

 

1.Koncert i detyrueshëm J.Haydn Re maxhor Koha e parë më kadencë

 1. Dy kohë nga suitat e J.S.Bach-ut sipas zgjedhjes së kandidatit

 

 Vështirësi orkestrale:

Ekzekutimin e disa fragmenteve nga vepra operistike dhe simfonike

 1. Verdi; “La traviata” –Akti 1 nr 2 ( Kori)
 2. Biset; “Carmen” –Akti I Finale
 3. L Van Beethoven “Coriolan”-Uverturë

 

  Solo

1.G.Verdi; Opera Il Rigoletto Aria e Rigoletos ( parti solo)

2.G. Rossini Uvertura “Guglielmo Tell” (Ansambli i violoncelave, parti solo )

 

Lexim “A prima vista”