Bashkëlidhur , për zbatim Urdhri i DAP nr. 80, date 17.11.2020 “Per miratimin e rregullave dhe procedurave standarte te punes te harmonizuara, gjate periudhes se gjendjes se epidemise se shkaktuar nga Covid-19 dhe periudhes se kohezgjatjes se vitit shkollor 2020-2021”.

Për te pare urdhrin klikoni këtu: Urdhri nr 80, date 17.11.2020