Të dashur kandidatë,
nëse hasni probleme në proçedurën e regjistrimit në internet në Konkursin Aslico, ju ftojmë të dërgoni një e-mail deri më 25 nëntor 2019 për vëmendjen e Federica Giglio në adresën e postës elektronike:
concorsoaslico@aslico.org.

Ju lutemi vini re se për të përfunduar regjistrimin duhet të bashkëngjitni:
• formularin e plotësuar të regjistrimit,
• dokument identiteti (pdf),
• Kurrikula Vitae (pdf),
• Fatrën e pagesës së tarifës së regjistrimit.