Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor është tempulli i artit skenik, muzikor dhe baletit, i vetmi institucion kombëtar i këtij lloji në vendin tonë. TKOBAP është institucioni i krijimit, prodhimit dhe interpretimit të repertorit më të mirë skenik gjithëpërfshirës, kombëtar e ndërkombëtar.

TKOBAP ka si mision ruajtjen dhe zhvillimin e vlerave më të mira të teatrit muzikor dhe koreografik, folklorit shqiptar dhe botëror, krijimtarinë e re skenike, ngritjen teknike dhe profesionale, larminë e stileve dhe individualiteteve interpretuese dhe krijuese, edukimin e brezave me veprat më të mira të teatrit muzikor, koreografik dhe folklorik.

Historia e TKOBAP fillon në vitin 1950-të, vit në të cilin u krijua Filarmonia shqiptare, ku bënin pjesë kori i shtetit, orkestra simfonike, këngëtarët lirikë, trupa e baletit, dirigjentët, regjisori dhe një grup i vogël administrativo-teknik.

TKOBAP, në kuadrin e rinovimit rrënjësor të imazhit dhe identitetit të institucionit si dhe në kuadrin e promovimit të imazhit dhe të identitetit të ri të institucionit, shpall konkursin për krijimin e logos së re të TKOBAP, si dhe brandimin e TKOBAP – NEWBRAND & BRANDBOOK &VIDEOKONCEPT I NEWBRANDIT – TKOBAP, të cilat përfshijnë:

Krijimin e logos:

Logoja e re e TKOBAP, duhet të jetë:
· Origjinale dhe moderne
· Koncepti i logos së re duhet të përfaqësojë filozofinë e institucionit
· E thjeshtë për t’u perceptuar
· E aplikueshme për çdo formë përdorimi

Brandimi:

Nënkupton ridimensionimin, faqosjen, dizenjimin dhe prezantimin e gjithë produktit kancelarik të TKOBAP, duke patur në konsideratë:
· Si përdoret logoja e re
· Si nuk duhet të përdoret logoja e re
· Aplikimet e logos së re në materialet dhe produktet e TKOBAP
Ftojmë të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në konkurs dhe të paraqesin propozimet dhe punimet e tyre.

Informacione të përgjithshme:

 1. Konkursi është i hapur për të gjithë.
 2. Punimet duhet të jenë origjinale, të papublikuara dhe autori duhet të pranojë përgjegjësi ligjore për sa i përket autenticitetit të punimeve të dorëzuara.
 3. Punimet dhe materialet do të dorëzohen të shoqëruara me një deklaratë autorësie si i vetmi zotërues dhe autor i tyre.
 4. Produkti përfundimtar, logo, spot, sigla e identifikimit dhe gjithë materialet shoqëruese të brandimit (formatet e zarfeve, letrat zyrtare A4, promocionalet, kartëvizitat, veshjet, sinjalistikat etj.) sipas kërkesave, duhet të dorëzohen të printuara, fizikisht dhe në CD në të gjithë formatet elektronike, pranë sekretarisë së Teatrit Kombëtar të Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor në adresën: Rruga “Aleksandër Moisiu” Nr.76 Ish Kinostudio “Shqipëria e Re”.
 5. Pjesëmarrësit në konkurs, krahas materialeve dhe punimeve, do të dorëzojnë të gjithë të dhënat e kontaktit.
 6. Të gjitha punimet që plotësojnë të gjitha kriteret do të prezantohen për votim përpara një jurie të caktuar profesioniste.
 7. Punimi i vlerësuar me pikët më të larta nga juria do të shpallet fitues i konkursit.
 8. Vendimi i marrë nga juria vlerësuese është përfundimtar dhe i panegociueshëm.
 9. Në përfundim të konkurimit, fituesi i konkursit do t`i kalojë të drejtat eksluzive TKOBAP-së.
 10. Duke hyrë në konkurs ju pranoni rregullat, termat dhe kushtet.

Kërkesa të posaçme:

TKOBAP i kërkon të interesuarve për konceptimin dhe dorëzimin e materialeve për NEWBRAND & BRANDBOOK & VIDEOKONCEPT I NEWBRANDIT – TKOBAP të ndjekin kërkesat, udhëzimet dhe zërat si më poshtë:

 1. Koncepti dhe ideja e logos së re zyrtare të TKOBAP;
  2. Spot videokonceptual për New Brandin e TKOBAP;
  3. Forma e logos së re zyrtare, me të cilën kuptohet gjeometria e logos dhe përmasat e saj;
  4. Logo e re zyrtare me të cilën kuptohet krijimi grafik viziv. Pantonet e logos së re zyrtare, me të cilën kuptohen ngjyrat e logos me kodet përkatëse të tyre;
  5. Tipografia e logos së re zyrtare, me të cilën kuptohet fonti i gërmave të përdorura në logo;
  6. Logo e re zyrtare në të gjithë formatet e aplikueshme të saj, që do të përdoret në kancelari, vulën e institucionit, në letrat zyrtare A4, në zarfe të formateve të ndryshëm, etj;
  7. Shembuj se si nuk duhet të përdoret Logo e Re;
  8. Logo e re zyrtare, që do të përdoret në reklamat outdoor dhe indoor;
  9. Rregulli grafik i Posterave,billboardeve, si:
  • përdorimit të logos së re
  • përdorimit të fotove
  • fonti dhe rregulli i përdorimit të shkrimit të përdorur.
  • Si nuk duhet përdorur Logo e re
  10. Sinjalistikat e objektit te institucionit TKOBAP, indoor dhe outdoor, ku përfshihen:
  • Sinjalistika e dyerve
  • Të sallës
  • Ndarjeve të korridoreve
  • Ndarjes së departamenteve
  • Holli i hyrjes promocionet
  • Dizajni i vendit të posterave të shfaqjeve
  • Biletaria
  • Flamuj të TKOBAP
  11. Dizajni dhe prezantimi i:
  • Biletave
  • Dhuratave të ndryshme
  • Stemës së TKOBAP
  • Veshjeve të personelit si te biletaria, punonjësit e sallës dhe te pritja në hyrje.
  • Bagot e tyre
  • Broshurave të ndryshme
  • Kartëvizitat
  • Promocionalet, bluza, mbajtëse çelësash , kartolina, kalendarë,ftesa, etj.
  • Logimi i faturave
  12. Sigla e identifikimit të TKOBAP-së, me të cilën kuptohet pjesa muzikore (e pa kënduar) e shoqëruar me pjesë vizuale, me kohëzgjatje të caktuar 15sek.

– Të gjithë formatet e materialeve sipas kërkesave të zërave të mësipërm duhet të dorëzohen pranë TKOBAP me qëllim prezantimin e tyre pëpara jurisë vlerësuese.

Afati i aplikimit dhe çmimi i konkursit:

Ftojmë të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në konkurs dhe të paraqesin propozimet dhe punimet e tyre nga data 20 Nëntor 2019 deri në datën 20 Dhjetor 2019.

Punimet duhen dorëzuar brenda datës 20 Dhjetor 2019.

Fituesi i konkursit do të shpërblehet me një vlerë prej 1,845,000 lekë.