Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor shpall 1 vend vakant për pozicionin e punës : Specialist për marrëdhëniet me jashtë në sektorin e Marketingut pranë Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse. Kandidatët për pozicionin e punës duhet të plotësojë kërkesat si më poshtë:

Kërkesat e përgjithshme që duhet të plotësojnë personat që aplikojnë:
1. Të jetë shtetas shqiptar;
2. Të zotërojë gjuhën shqipe të shkruar dhe të folur;
3. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejon të kryejë detyrën përkatëse;
4. Të përmbushë kërkesat ligjore për nivelin arsimor dhe të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin përkatës të punës;
5. Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundravajtje penale me dashje;
6. Ndaj tij të mos jetë marrë masë disiplinore e largimit nga puna për shkak të një shkeljeje të rëndë disiplinore;

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme sa vijon:

1. Të ketë përfunduar studimet e larta Gjuhë të huaj në degën Anglisht bachelor + master ose diplomë ekuivalente me to. Të zotërojë shumë mire gjuhën angeze;
2. Të ketë mesataren mbi 9;
3. Të njohë dhe përdorë shumë mirë programet bazë kompjuterike;
4. Të njohë dhe të zbatojë rregullat e etikës në administratën publike;
5. Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi, si dhe të jetë i aftë për të punuar në grup;
6. Të ketë njohuri shumë të mira të dy gjuhëve të huaja të tjera krahas anglishtes (frengjisht dhe italisht).

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

1.Jetëshkrimi CV;
2.Fotokopje të diplomës dhe të listës së notave të noterizuara. Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
3.Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë nëse ka);
4.Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
5.Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
6.Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
7.Certifikimet zyrtare për gjuhët e huaja që zotëron.
7.Çdo dokument tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive, rekomandime apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin e kandidatit.

Dokumentacioni do të dorëzohet pranë sekretarisë së TKOBAP( zyra e protokollit) deri me datë 20.10.2019.Pas verifikimit të dokumentave të kërkuara, në Teatrin Kombëtar të Operas Baletit dhe Ansamblit Popullor, kandidatët të cilët plotësojnë kriteret e kërkuara do të lajmërohen nepërmjet numrit të tyre të kontaktit ose mail nga Sekretaria e Institucionit, për intervistën e punës.

Të gjitha njoftimet për shpalljet e vendeve të lira, si dhe data kur do të shpallet fituesi, mund ti gjeni në faqen zyrtare të web-it të Teatrit Kombëtar të Operas Baletit dhe Ansamblit Popullor www.tkob.gov.al; faqja zyrtare e facebook të TKOBAP.