Nr. Rendor (1) Data e rregjistrimit të kërkesës (2) Objekti (3) Data e kthimit të përgjigjes (4) Statusi i   kërkesës (5) Tarifa (6)

 

1  
2
3

 

 

Shënim: Mbi përmbajtjen e Rejistrit

Rregjistri përditësohet çdo tre muaj.

(1) Evidentohet kronologjia e kërkesave.

(2)  Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.

(3)  Identifikohet lloji i kërkesës.(Përmban edhe përmbledhje të kërkesës)

(4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes. (Përmban edhe përmbledhje të përgjigjes)

(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)

 (5)  Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.

(6)  Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.