Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor në mbështetje të Statutit  të Institucionit  të  TKOBAP miratuar me urdhër të Ministrit të Ministrisë së Kulturës nr 166 datë 27.04.2015; Rregullores së Brendshme të Institucionit; Organikës dhe Strukturës së Institucionit miratuar me Urdhër të Kryeministrit nr 140, datë 28.03.2014,  shpall  1 (një) vend vakant për pozicionin e punës Korist pranë Drejtorisë Artistike të Ansamblit të Këngëve dhe Valleve Popullore  në TKOBAP.

Audicioni për këtë vend vakant do të mbahet  në godinën e Qëndrës Kombëtare Kulturore për Fëmijë me adresë:  Rruga  Ish -Kinostudio “Shqipëria e Re” Tiranë, në datën 13.04.2018  ora 11:00.

Kandidatët e interesuar për pjesmarrje në këtë audicion, duhet të dorëzojnë pranë zyrës së protokollit të Institucionit të TKOBAP-së, deri në datën 06.04.2018 ora 11:00 dokumentat e poshtëshënuar (origjinale ose fotokopje të noterizuara) për regjistrim si më poshtë vijon;

Kriteret e përgjithshme (dokumentacioni)

  1. Të ketë kryer studimet e larta ( bachelor) në degën e Kantos brenda ose jashtë vendit.
  2. Diplomë e përfundimit të shkollës dhe listë notash të noterizuar.
  3. Fotokopje e dokumentit të identitetit
  4. Një kopje të Curriculum Vitae bashkëngjitur me Foto, (veprimtaria e 2 viteve të fundit e çertifikuar)
  5. Dokumentacionin e nevojshëm për vërtetimin e aktivitetit artistik ndër vite.

   Kriteret e veçanta të kualifikimit për vendin vakant:  Korist zëri (femra dhe meshkuj) si vijon:

Konkurimi personal:

  • Shtrirja vokale (vokalizë)
  • Lexim a prima vista
  • Këngë popullore (material i lirë)
  • Këngë solistike e Shqipërisë së mesme ( një këngë), qytetare Shkodrane ( një këngë), folklorike e zonës së Veriut( një këngë).

Konkurimi bashkë me grupin koral të AP

  • Pjesë korale (Shkon djali termale)

SUKSESE!

NJOFTIM PER VENDE TE LIRA PUNE – Drejtorisë Artistike të Ansamblit të Këngëve dhe Valleve Popullore