Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor në mbështetje të Statutit të Institucionit të TKOBAP miratuar me urdhër të Ministrit të Ministrisë së Kulturës nr 166 datë 27.04.2015, Rregullores së Brendshme të Institucionit;Organikës dhe Strukturës së Institucionit miratuar me Urdhër të Kryeministrit nr 140, datë 28.03.2014 shpall 3 (tre) vende vakante për pozicionin e punës Balerin/ë pranë Drejtorisë së Baletit në TKOBAP.

Audicioni për këto vende vakante do të mbahet në ambjentet e sallës së baletit në godinën e Albafilmit me adresë : Rruga “Aleksandër Moisiu” Ish -Kinostudio “Shqipëria e Re” Tiranë, në datën 02.04.2018 ora 11:00.

Kandidatët e interesuar për pjesmarrje në këtë audicion, duhet të dorëzojnë pranë zyrës së protokollit të Institucionit të TKOBAP-së, deri në datën 26.03.2018 ora 11:00 dokumentat e poshtëshënuar (origjinale ose fotokopje të noterizuara) për regjistrim si më poshtë vijon;

Kriteret e Përgjithshme për Aplikim (dokumentacioni)
1. Të ketë perfunduar shkollën e baletit ose Universitetin e Arteve brenda ose jashtë vendit.
2. Diplomë e përfundimit të shkollës dhe listë notash.
3. Fotokopje e Diplomës (në rast se konkurenti ka studiuar jashtë vendi një kopje të diplomës së çertifikuar ose vertetim për njohjen e saj )
4. Fotokopje e dokumentit të identitetit
5. Curriculum Vitae dhe artistike
Programi për Audicionin:
1. Variacion klasik (nga repertori origjinal)
2. Pjesë Kontemporane (modern)
3. Pas de Deux (nga repertori origjinal)

Përzgjedhja e pjesëve mund të bëhet sipas dëshirës së gjithsecilit.

Suksese!

Shih në Facebook

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE – DREJTORIA E BALETIT