Teatri Kombëtar i Operas Baletit dhe Ansamblit Popullor, në zbatim të VKM-së Nr. 473 , datë 01.06.2017 për “Marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore , gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2017” me urdhër të titullarit të institucionit Znj.Zana Çela, ngrihet Grupi i Monitorimit, i përbërë si më poshtë, ku ju kërkojmë të raportoni shkeljet e konstatuara nga ana e punonjësve të TKOBAP:

1. Lindita Gjinaj (Kryetar)

2.Klejvis Saliaj    (Anëtar)

3.Migena Biba     (Anëtar)

 

Kontakti i Titullarit të Institucionit:

Zana Çela

e-mail: zana.cela@tkob.gov.al

telefon: +355 68 20 46 468

Njoftim