Njoftim

Teatri Kombëtar i Operas Baletit dhe Ansamblit Popullor, në zbatim të VKM-së Nr. 473 , datë 01.06.2017 për “Marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore , gjatë procesit

Njoftim për vend të lirë pune

  Në zbatim të “Urdhërit të Kryeministrit nr.140, datë 28.03.2014” Për miratimin e strukturës dhe të organikës të Teatrit Kombëtar të Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor , Kodit të Punës, të ligjit nr. 90 dt. 27.09.2012 “Për organizimin dhe funksionimin