Njoftim për Audicion

Teatri Kombëtar i Operas Baletit dhe Ansamblit Popullor në mbështetje të Statutit dhe Rregullores së Brendshme të Institucionit (TKOBAP) njofton si më poshtë:  Për realizimin e kalendarit artistik për periudhën Shtator – Dhjetor 2017 të TKOBAP  do të mbahet audicion

Njoftim

Teatri Kombëtar i Operas Baletit dhe Ansamblit Popullor, në zbatim të VKM-së Nr. 473 , datë 01.06.2017 për “Marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore , gjatë procesit