Njoftim për vend të lirë pune

  Në zbatim të “Urdhërit të Kryeministrit nr.140, datë 28.03.2014” Për miratimin e strukturës dhe të organikës të Teatrit Kombëtar të Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor , Kodit të Punës, të ligjit nr. 90 dt. 27.09.2012 “Për organizimin dhe funksionimin

Njoftim për Audicion

Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor në mbështetje të Statutit dhe Rregullores së Brendshme të Institucionit (TKOBAP) njofton si më poshtë: Më qellim të plotësimit të vendit vakant, orkestrant i kategorisë së dytë në instrumentin korno, në Drejtorinë